תנאי שימוש – "מצלמה בזמן"

תקף מתאריך:2021\03\16

 

1.             מבוא

1.1.                  השימוש באתר "https://timescene.co.il" (להלן: "האתר" או "השירות") הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצדך (להלן: "המשתמש") לתנאים כאמור.

1.2.                  השימוש בשירות הינו למטרות חוקיות בלבד ומותר אך ורק למשתמשים אשר כשירים משפטית או לתאגידים.

1.3.                  מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מפעילת האתר, "מצלמה בזמן", מספר עוסק036794592    (להלן: "המפעילה") לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי המפעילה. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

1.4.                  תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה בהם לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בהם או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בהם או באמצעותם וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

1.5.                  המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד שימושך באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, הנך מתבקש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, נא הימנע מכל שימוש באתר.

1.6.                  בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתר לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא.

1.7.                  תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.8.                  מובהר בזאת כי המפעילה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל כך.

1.9.                  השירות הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות עריכת שיחות ייעוץ בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת המפעילה אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך.

1.10.              בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם המפעילה בימים בדוא"ל שכתובתו היא ariel@timescene.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל.

2.              הגדרות

"התוכן" משמעותו האתר, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שיינתנו, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מושלמים על ידי המפעילה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"החשבון" משמעותו החשבון שנפתח במסגרת השירות על שמך כמשתמש רשום, או כל שימוש שנעשה בשירותי המפעילה ללא פתיחת חשבון.

"התמונות" או "הסרטים" משמעותן תמונות וסרטים שהמשתמש יוכל להפיק ולהוריד באמצעות השירות של המפעילה.

"שגיאות" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שלא בשליטתה הישירה של המפעילה.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידינו לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שעמם הנך מנהל עסקים.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוניים המוגשים על ידך ו/או הנאספים על ידי המפעילה באתר במהלך השימוש באתר.

 

3.              התמונות והסרטים שלך; רישיון שימוש בלבד; קוד משתמש; תוקף

3.1.                  השירות מאפשר למשתמש להפיק תמונות מסוימות לרבות במיקומים שונים שעמם המפעילה עובדת בשיתוף פעולה. יובהר כי ההחלטה בנוגע להפקה ו/או ולצילום של התמונות הינה של המשתמש בלבד, ועל כן למשתמש לא יהיו טענות כלשהן כלפי המפעילה בכל הנוגע לתמונות שיופקו באמצעות השירות לרבות, אך לא רק, טענות הנוגעות לסוג התמונות, איכות התמונות ועוד; ולמפעילה לא תהא אחראיות בגין כל שימוש לרעה שייעשה בתמונות.

3.2.                  זכויות היוצרים בתמונות שיופקו יוותרו בבעלותה של המפעילה, והשימוש בשירות יאפשר למשתמש אך ורק זכות שימוש מוגבלת לצרכים פרטיים, אישיים ומשפחתיים למעט אם צוין אחרת על ידי המפעילה. ככל והמשתמש מעוניין ברכישת התמונות ו/או ברישיון שימוש אחר (למשל רישיון לשימוש מסחרי), על המשתמש לפנות למפעילה בכתב ולבקש את אישורה כאמור.

3.3.                  המפעילה שומרת על זכותה לסרב להפיק תמונות מסוימות למשתמש לרבות, אך לא רק, תמונות שהמפעילה תסבור שהן פוגעניות ו/או בלתי הולמות, ולמשתמש לא יהיו טענות במקרה כאמור.

3.4.                  המשתמש יקבל קוד ו/או קישור שבאמצעותו יוכל לצפות ו/או להשתמש ו/או להוריד את התמונות. יובהר כי על המשתמש לשמור על הקוד ו/או הקישור שקיבל, והמפעילה לא תהא אחראית בגין אובדן של הקוד ו/או הקישור.

3.5.                  התמונות יהיו זמינות באתר לתקופה של שבועיים, שלאחריהם התמונות יימחקו מבלי יכולת לשחזרן, ולמשתמש לא תהיה טענה בגין האמור לרבות מקרה שבו נמחקו תמונות עקב אי שמירתן במועד הנקוב. יובהר כי המועד האמור נתון לשינויים כל העת בהתאם לשיקול דעת המפעילה.

 

4.              אחריות ואי נטילת אחריות

4.1.                  המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש באתר וכתוצאה מהתקשרויות עם צד שלישי שמשתפים פעולה עם המפעילה (למשל, אך לא רק, מוזיאונים שבהם ניתן יהיה לקבל שירות מהמפעילה). ככל וייגרם למשתמש נזק כלשהי עקב מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כאמור אזי עליו לפנות לצד השלישי ולא למפעילה אשר אינה שולטת בצדדים שלישיים כאמור.

4.2.                  באתר ייתכן ויופיעו המלצות שונות לרבות, אך לא רק, המלצות על עסקים שעמם המפעילה משתפת פעולה. יובהר בזאת כי פרסום ו/או הצגת התוכן ו/או כל עניין אחר המוצג באתר לרבות על ידי עסקים כאמור אינו מהווה המלצה ו/או עידוד לרכישה ו/או שימוש בכל מוצר ו/או שירות מטעם המפעילה, והמפעילה אינה אחראית לכל פעולה של המשתמש בעקבות קריאת כל תוכן המופיע באתר. יובהר כי אין לראות במידע המוצג באתר משום מידע ו/או המלצה מחייבים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד המפעילה בגין כל נזק שייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בגין הסתמכות על מידע באתר לרבות מידע על צדדים שלישיים כאמור.

4.3.                  המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר ו/או במסגרת הדיוורים ו/או המסרונים יהיו תקינים ויובילו לקישור פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אין משמעו כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.

4.4.                  ייתכן כי השירותים באתר יופרעו ו/או ילוו בשגיאות ו/או לא יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות. המפעילה אינה מתחייבת לכך שהאתר יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למחשבי ושרתי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעילה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

4.5.                  המידע והשירותים הזמינים במסגרת השירות הניתן באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר. המפעילה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירות יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המפעילה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי השימוש או תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

4.6.                  אין המפעילה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות מסחריות של צדדים שלישיים המופיעים באתר לרבות כל מודעה ו/או הצעה מסחרית הקשורה לצדדים שלישיים שעמם המפעילה משתפת פעולה. כל טענה, תביעה או דרישה מצד משתמש בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה או קנה את השירות, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

4.7.                  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, המפעילה תהא רשאית לפעול נגד המשתמש לרבות, אך לא רק, באמצעות חסימתו משימוש בשירות ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעילה בשל כך. כן יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. כן מסכים המשתמש לשפות את המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה הנובעת או קשורה לכל טענה הנוגעת לתוכן משתמש או לכל נזק הנובע מכל עניין אחר שהמשתמש העלה ו/או פרסם באתר.

 

5.              התקשרות עם צדדים שלישיים

5.1.                  המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל התקשרות עם צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק עסקים המשתפים פעולה עם המפעילה שבהן ניתן לקבל את השירות. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המפעילה אינה בהכרח מאמתת את כלל המידע המופיע ומועלה על ידי אותם עסקים באתר ולא יהיו לו טענות נגד המפעילה בשל כל אי התאמה אשר תוצאתה במידע כוזב אשר התקבל מעסקים אלו.

5.2.                  אופי וסוג השירות שהמשתמש עשוי לקבל מעסקים המשתפים פעולה עם המפעילה נקבעים על ידם והמפעילה ו/או מי מטעמה אינה שולטת ו/או אחראית לסוג השירות שיתקבל. למען הסר ספק, יובהר כי המפעילה משמשת כמי שמעניקה שירותי צילום בעסקים מסוימים אך הפעילות באותם עסקים ותנאי הכניסה אליהם (לרבות, אך לא רק, מחירי כניסה, תנאי כניסה, שעות כניסה ועוד) והיא אינה מתערבת בפרטים הרלוונטיים לכל התקשרות בין המשתמש לאותם עסקים.

5.3.                  לאור האמור לעיל כל טענה, תביעה או דרישה שתהיה למשתמש בכל הקשור לעסק צד שלישי, קבלתו או תוצאותיו לרבות, אך לא רק, כל סכסוך עם אותם עסקים יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי המפעילה.

 

6.              קניין רוחני

6.1.                  המפעילה תהא רשאית להציג את התמונות שהפיק המשתמש באמצעות השירות הן באתר, הן ברשתות החברתיות והן בכל פרסום אחר שייראה למפעילה לנכון, ובשימוש באתר המשתמש מסכים כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתמונות מבלי שהשימוש יזכה אותו בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום פגיעה בפרטיות ו/או הפרה של תנאי השימוש ו/או הפרה של חוק זכות יוצרים תשס"ח-2007 ו/או על כל חוק אחר. יובהר כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בתמונות לפי שיקול דעתה ובמידה והם סבירים ועומדים בהוראות הדין.

6.2.                  בהפקת התמונות דרך האתר, במידה והמשתמש יעשה שימוש בתכנים ששייכים לצד שלישי (לרבות, אך לא רק, רקעים שבהם המשתמש יבקש להשתמש מיוזמתו) המשתמש מצהיר כי במקרה הצורך הוא בעל כל זכויות היוצרים בתכנים כאמור ו/או בעל זכות שימוש/הרשאה בתמונות, וכי ככל ותישמע נגד המפעילה טענה כי היא מפרה זכויות כלשהן בתמונות של המשתמש, הרי שהמשתמש יישא באחריות להפרה כאמור ובמקרה הצורך יהיה עליו לשפות את המפעילה בשל כך. כמו כן המשתמש מאשר כי במקרה הצורך הוא קיבל הסכמה כדין של המצולמים שיופיעו בתמונות.

6.3.                  בהפקת תמונות דרך השירות המשתמש מאשר ומבין כי ניתן לו רישיון שימוש אישי בלבד ולא מסחרי בתמונות למעט אם צוין אחרת, וחל איסור להעתיק/לשכפל/לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתמונות. זכויות הקניין הרוחני בתמונות יוותרו בבעלות המפעילה בלבד.

6.4.                  כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו לרבות בציורים וביתר המוצרים המוצעים למכירה באתר שמורות באופן בלעדי למפעילה.

6.5.                  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, המודעות והדיוורים שנשלחים על ידי המפעילה, לרבות סיווג, סידור וההצגה של המידע והמודעות המופיעים בהם וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר ובדיוורים כאמור הנם בבעלותה הבלעדית של המפעילה.

6.6.                  אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או במוצרים לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

6.7.                  המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמפעילה.

6.8.                  הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר וכן רקעים שהמשתמש יוכל לבחור, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו למפעילה רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: "הסכמי צדדים שלישיים"). המפעילה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.

6.9.                  המפעילה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח למפעילה על הפרת זכויות קניין רוחני בדוא"ל בפרטים המופיעים בתנאי שימוש אלה.

 

7.              שימוש במידע פרטי

המפעילה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מידע בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן למצוא במדיניות הפרטיות המופיעה באתר.

8.              דיוור ישיר

8.1.                  המפעילה עשויה להציע לכל משתמש בשירותיה בעת הרשמתו להצטרף לקבלת דיוור ישיר על מנת ליידעו בדבר פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן את המשתמשים בדבר פעילות המפעילה ושירותיה השונים, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים (להלן: "דיוור ישיר").

8.2.                  בעת ההרשמה יתאפשר למשתמש ליתן את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהמפעילה באמצעות סימון תיבה המיועדת לכך בעת הרשמתו לשירותי המפעילה לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הסלולרי, ויהיה בכך כדי להוות את הסכמתו לקבל דברי פרסומת. יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהמפעילה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר המפעילה ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור הישיר אשר יישלח למשתמש.

8.3.                  למען הסר ספק יובהר כי ההוראות בעניין דיוור ישיר הינן בכפוף להוראות הדין לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

9.              אבטחה

9.1.                  האתר של המפעילה מאובטחים באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין ובטוח באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל משתמש באתר מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. המפעילה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לשירות ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

9.2.                  במקרה של שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר, המפעילה רשאית לחסום את גישתו של המשתמש מהשירות, ויהיה על המשתמש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 

10.              תקופה וסיום

10.1.              הסכם זה ייכנס לתוקף ביום בו יעשה המשתמש שימוש כלשהו באתר, ויימשך עד לסיום השימוש בשירות על ידי המשתמש.

10.2.              המפעילה תוכל לשנות תנאים אלה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות להתעדכן בשינויים כאמור מוטלת על המשתמש באמצעות כניסה לתנאי שימוש אלה מפעם לפעם. שימוש בשירות בכל עת כמוהו כהסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שהיו באותה עת.

10.3.              המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות או חלק ממנו באתר, ללא מתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.

10.4.              ההוראות בדבר קניין רוחני ואי נטילת אחריות, תוקפן יימשך לאחר סיום השימוש של המשתמש באתר.

 

11.              כללי, סמכות שיפוט והודעות

11.1.              תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. אף שינוי, תיקון או ויתור על הוראה בהסכם זה, לא יהא תקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור כאמור.

11.2.              חשבון המשתמש באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

11.3.              המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.

11.4.              על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי שימוש אלה והשימוש הינו בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד.   

 

11.5.              כל מכתב שישלח למפעילה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך עם שליחתו בדואר אלקטרוני כאשר בידי השולח ישנו אישור מסירה מצד המפעילה.

 

מדיניות פרטיות – "מצלמה בזמן"

תקף מתאריך: 25/3/2021

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ויש לקוראה יחד עם תנאי השימוש, ולעשות שימוש בהגדרות המופיעות בתנאי השימוש.

המפעילה מחויבת לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש מפרסמת המפעילה מדיניות פרטיות זו ומספקת את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות המפעילה בעניין איסוף מידע מהאתר.

1.              כללי

1.1.                  כחלק מהשימוש בשירותי האתר, נדרש המשתמש להעביר פרטים אישיים לידי המפעילה ובהם שם, טלפון כתובת דוא"ל, וכל מידע אחר שיתבקש על ידי המפעילה. פרטים אלה נשמרים במאגר המידע של המפעילה ומשמש, בין השאר, לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם משתמשי המפעילה.

1.2.                  בעת השימוש באתר יתכן ויצטברו נתונים אודות אופן השימוש של המשתמש באתר, ובהם שירותים בהם התעניין המשתמש, עמודים בהם צפה וכדומה. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2.              מאגר המידע והשימוש בו

2.1.                  הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע של המפעילה. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

·         להפיק את התמונות כהגדרתן בתנאי השימוש;

·         לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;

·         לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

·         לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

·         לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);

·         אכיפת תנאי השימוש של המפעילה;

·         לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו.

3.              שימוש במידע ודיוור ישיר

3.1.                  פרטי משתמש אשר יימסרו על ידו יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של המפעילה, והמשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו יישמר במאגר המידע של המפעילה לצרכים הבאים:

·         שיווק, פרסום, קידום מכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

·         עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר להרשמתו באתר;

·         צרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;

·         צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו;

·         מתן שירותים למשתמש והבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.

3.2.                  ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן המפעילה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לגופים השותפים לפעילות המפעילה ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות למשתמשים על פי שיקול דעתה של המפעילה.

3.3.                  בהתאם להסכמת המשתמש כדין, המפעילה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים של המפעילה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי המפעילה לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים (SMS), וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

 

4.              מסירת מידע לצד שלישי

מצבים בגינם עשויה המפעילה לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

·         כאשר המשתמש אישר למפעילה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

·         במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

·         על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;

·         בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;

·         על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של המפעילה;

·         על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעילה עשויה להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי;

·         כאשר מאמינה המפעילה כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

·         על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעילה, עובדיה, משתמשי האתר או אחרים;

·         לבקשת צד שלישי או משתמש אחר במקרה של מחלוקת או כל בעיה אחרת שאירעה עם מי ממשתמשי האתר ו/או מי מהצדדים השלישיים אשר פרטיהם מופיעים באתר;

·         בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעילה, הסרת השקעות, מיזוג, איחוד, או מכירת נכסים, או במקרה בלתי סביר של פירוק.

 

5.              מידע מצטבר ובלתי אישי

המפעילה עשויה לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שהיא אספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. המפעילה עשויה לשלב מידע בלתי-אישי שהיא אספה עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, המפעילה רשאית לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים, למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, המפעילה רשאית לדווח לצדדים שלישיים אודות מספר המשתמשים באתר והתמונות הפופולריות ביותר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

6.              צדדים שלישיים

6.1.                  ישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים למפעילה לרבות, אך לא רק, קישורים המובילים לאתרים של עסקים המשתפים פעולה עם המפעילה. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק למפעילה מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

6.2.                  כל צד שלישי אשר עשויה המפעילה לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו, עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שהמפעילה חלקה אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, המפעילה מעודדת אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

6.3.                  המפעילה עשויה להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלה, צדדים שלישיים, חברות פרסום ורשתות פרסום להציג פרסומות באתר. החברות הללו עשויות לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב, כגון "Cookies" (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב"Cookies" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של המפעילה.

 

7.              בחירות המשתמש אודות איסוף ושימוש במידע

7.1.                  המשתמש רשאי לבחור שלא לספק למפעילה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי המפעילה לרבות לצורך רכישת מוצרים.

7.2.                  כאשר המשתמש נרשם לשירות ואישר קבלת דיוור ישיר כמפורט בתנאי השימוש, תוכל המפעילה בכפוף לכל דין לשלוח לו דיוורים ישירים לרבות, אך לא רק, הודעות דוא"ל ו/או עלונים אודות עדכוני שירות, שיפורים, הצעות מיוחדות, או תוכן מיוחד. המפעילה עשויה לשלוח למשתמש סוגים אחרים של הודעות דוא"ל, כגון הודעות שירות, הודעות פרסום, וסקרים. אם כבר מסרה המפעילה את המידע אודות המשתמש לצד שלישי לפני ששינה את ההעדפות שלו או עדכן את המידע שלו, ייתכן ויהא המשתמש מחויב לשנות את ההעדפות שלו במישרין מול צד שלישי כאמור.

 

8.              שימוש בטכנולוגיות איסוף

8.1.                  המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

8.2.                  המפעילה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיית אינטרנט סטנדרטית, כגון אלומות אינטרנט (web beacons), אנאליטיקס וטכנולוגיות דומות, על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, המפעילה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות דוא"ל או עלונים לקידום מכירות, על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג המפעילה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.

 

9.              זכות לעיין במידע ולעדכנו

9.1.                  על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעילה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.

פנייה כזאת יש להפנות למפעילה בדוא"ל שכתובתו היא ariel@timescene.co.il.  מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעילה על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.

9.2.                  אם המידע שבמאגר המידע של המפעילה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

10.              שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר המפעילה.